Loading

เห็นภาพรวม / ทำงานง่าย / ใกล้ชิดลูกบ้าน

ผู้ช่วยที่จะเข้ามาเพิ่มความสะดวกสะบายกับลูกบ้านและนิติบุคคลได้เชื่อมต่อกันได้โดยตรงผ่านระบบแชท ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งปัญหาต่างการจองพื้นที่ รวมถึงการชำระค่าน้ำ ค่าส่วนกลาง ให้สอดคล้องกับ รูปแบบการใช้ชีวิตของสังคมยุคใหม่

ดูวีดีโอ

9 ฟีตเจอร์เสริมพลังให้กับนิติบุคคล

ภาพรวมรายรับ-จ่าย / การออกบิล

ดูภาพรวมยอดชำระ / วางบิลไปยัง CHAT ของลูกบ้าน

TODAY

แสดงภาพรวมงานทั้งหมดในแต่ละวัน

CALENDAR

แสดงภาพรวมของงานทั้งหมดในรูปปฏิทิน

ความพร้อมทีมงาน

แสดงสถานะและประสิทธิภาพทีมงาน

พัสดุคงค้าง

แสดงภาพรวมของพัสดุทั้งหมด

การจองส่วนกลาง

ลูกบ้านสามารถจองขอใช้ส่วนการผ่านระบบอัตโนมัติ

ภาพรวมรายรับ-จ่าย / การออกบิล

ดูภาพรวมยอดชำระ / วางบิลไปยัง CHAT ของลูกบ้าน

ภาพรวมรายรับ-จ่าย / การออกบิล

ดูภาพรวมยอดชำระ / วางบิลไปยัง CHAT ของลูกบ้าน

TODAY

แสดงภาพรวมงานทั้งหมดในแต่ละวัน

CALENDAR

แสดงภาพรวมของงานทั้งหมดในรูปปฏิทิน

ความพร้อมทีมงาน

แสดงสถานะและประสิทธิภาพทีมงาน

พัสดุคงค้าง

แสดงภาพรวมของพัสดุทั้งหมด

การจองส่วนกลาง

ลูกบ้านสามารถจองขอใช้ส่วนการผ่านระบบอัตโนมัติ

ภาพรวมรายรับ-จ่าย / การออกบิล

ดูภาพรวมยอดชำระ / วางบิลไปยัง CHAT ของลูกบ้าน

แจ้งซ่อม / แจ้งปัญหา

แสดงสเตตัส เมื่อลูกบ้านแจ้งซ่อม แจ้งปัญหา และจัดการมอบหมายงานแบบเรียวไทม์

ระเบียนลูกบ้าน

จัดเก็บข้อมูลลูกบ้านโดยแบ่งเป็นชั้น ง่ายต่อการตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไข

แจ้งซ่อม / แจ้งปัญหา

แสดงสเตตัส เมื่อลูกบ้านแจ้งซ่อม แจ้งปัญหา และจัดการมอบหมายงานแบบเรียวไทม์

ระเบียนลูกบ้าน

จัดเก็บข้อมูลลูกบ้านโดยแบ่งเป็นชั้น ง่ายต่อการตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไข

จองคิวเข้าอบรม ฟรี !!

Friday

12

เต็ม 180/180 ที่นั่ง

08.00 - 12.00

ณ ห้อง Butler Training

อบรมการใช้งาน Butler 101 part 1

13.00 - 17.00

ณ ห้อง Butler Training

อบรมการใช้งาน Butler 101 part 2

Join us

Always at your service

ทดลองใช้ฟรี